Služby

Našimi klienty jsou:

 • soukromí majitelé
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků jednotek

Při obstarání správy a provozu domu naše realitní kancelář nabízí svým klientům tyto služby:

 • uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor podle instrukcí objednatelů, uplatňování a hájení nároků objednatelů jako pronajímatelů z uzavřených nájemních smluv, vypovídání založených nájemních vztahů, udělování souhlasu        k podnájmům nájemních jednotek dle instrukcí objednatelů
 • předepisování a výběr nájemného za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • zajišťování chodu domu, provozu kotelny a dodávky teplé vody, úklidu domu              a výplatu mezd za tuto činnost
 • zajišťování dodávky vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod
 • předepisování a výběr nájemného za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • zajišťování odvozu pevných domovních odpadů a čištění komínů
 • provádění ročního vyúčtování vodného, stočného a ostatních služeb souvisejících      s údržbou a provozem domu pro nájemníky
 • zajišťování oprav a udržovacích prací na stavebních částech domu, instalacích            a  technických zařízeních, zajišťování revize v rámci platných předpisů
 • poskytování podkladů pro určení dílčího základu daní z příjmu – daně z pronájmu
 • projednávání otázek týkajících se domu se správními orgány
 • vedení účetnictví